پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
توپوگرافی
محل سد بر روي ماسه سنگ، شيل و لاي سنگ با بين لايه هايي از كنگلومرا احداث ميگردد اين رسوبات توسط رودخانه سرني در جهت جنوب، جنوب شرق به سمت شمال، شمال غرب بريده شده است. دره محل سد نامتقارن و شيب توپوگرافي 22 الي 23 درجه در جناح راست بصورت ناهموار و پلكاني با طول هر پله 30 الي 40 متر و ارتفاع 15 الي 25 متر تا رقوم 145 متر از سطح دريا مي باشد و از رقوم 145 به متر با شيب بسيار ملايم 10 درجه تا ارتفاع 160متر از سطح دريا ادامه مي يابد. با توجه به ارتفاع تاج سد، و با توجه به شكل تپه ماهوري اين جناح در فواصل 50 و 225 متري از محور سد دو محدوديت ارتفاعي به طولهاي 100 و 50 متر و ارتفاع 10 و 5 متر وجود دارد كه در صورت احداث سدي با ارتفاع بيش از 45 متر در محدوده ساختگاه سرني، فرار آب از طريق اين دو زينچه در كناره ساحل راست درياچه وجود خواهد داشت كه در آن حالت و جهت جلوگيري از فرار آب، اقدام به احداث دو سرريز اضطراري كوچك و نسبتاٌ كم عمقي بر روي اين زينچه ها نمود. محور سد در جناح چپ بر خلاف جناح راست داراي شيب دامنه اي منظم است و تا رقوم 170 متر از سطح دريا، شيب آن 33 درجه مي باشد. ارتفاع بستر رودخانه 90 متر از سطح دريا است و شيب آن متغير از 0.5  تا 2 درصد مي رسد. عرض بستر رودخانه 80 تا 120 متر در محدوده ساختگاه متغير است.
دره محل سد نامتقارن و شيب توپوگرافي در جناح راست بصورت ناهموار و پلكاني ودر جناح چپ بر خلاف جناح راست داراي شيب دامنه اي منظم است . با توجه به ارتفاع تاج سد ، درجناح راست در فاصله 50 و 225 متري از محور سد دو محدوديت ارتفاعي وجود دارد
شيب توپوگرافي در محدوده درياچه متغير از 12 تا 25 درجه و شيبهاي تندتر از 25 درجه سازند تهتون ) است . و ) MT بندرت در محدوده درياچه ديده مي شود و عمدتأ در واحد 3 رسوبات عهد حاضر بطور محلي به ارتفاع 5 الي 10 متر با شيب قائم در حاشيه رودخانه ديده ميشود كه اين رسوبات تمامأ غرقاب خواهد شد. از نقطه نظر توپوگرافي هيچ دره عميقي نسبت به رودخانه سرني در محدوده مطالعاتي وجود ندارد.
 
سد سرنی مساحت حوضه
(KM2)
ارتفاع متوسط حوضه
(M)
شیب حوضه شیب متوسط رودخانه طول رودخانه اصلی
(KM)
706 702 3.94% 0.5-2% 90


توپولوژی
هواشناسی
هدف از مطالعات هواشناسی در حوضه سد سرنی بررسی وضعیت بارندگی، تبخیر از سطح آزاد آب و سایر پارامترهای اقلیمی به منظور فراهم آوردن اطلاعات پایه مورد نیاز در مطالعات هیدرولوژیکی و سایر مطالعات وابسته می باشد. بر اساس طبقه بندی اقلیم دومارتن اقلیم ایستگاههای برنطین (میناب)، تخت میناب، جگدان، سد میناب، سرخا، شمجو، فاریاب و مازابی در ناحیه بیابانی و بر اساس اقلیم نمای سیلیانینف این ایستگاهها در طبقه خشک قرار می گیرند. با توجه به عدم وجود ایستگاههای هواشناسی با طول دوره آماری مناسب و به تعداد کافی در داخل حوضه مطالعاتی، جهت انجام مطالعات، منطقه ای با وسعت مناسب انتخاب و به تعداد 95 ایستگاه هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. تا با وجود ایستگاههای هواشناسی بیشتر بتوان نتایج تجزیه و تحلیل های انجام گرفته بر روی پارامترهای مختلف را به حوضه مورد مطالعه انتقال داد.
هواشناسی منطقه
هیدرولوژی
مطالعات مرحله دوم هیدرولوژی سدهای مخزنی سرنی، جهت تدقیق مطالعات مرحله اول برآورد دقیق پارامترهای طراحی سازه های هیدرولیکی انجام گردید. اولین مرحله مطالعات مرحله دوم هیدرولوژی، تدقیق پارامترهای فیزیوگرافی بوده که بر اساس نقشه های 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور انجام شدهاست. در این مطالعات پارامتر ها به شرح زیر برآورد گردیدند: مساحت حوزه آبریز سد سرنی: 702 کیلومتر مربع شیب متوسط حوزه آبریز سد سرنی: 3.94 درصد ارتفاع متوسط حوزه آبریز سد سرنی: 702متر در مرحله بعد با استفاده از آمار تصحیح و تطویل شده ( توسط نرم افزار HEC-4) ایستگاه های کلات رستم، گرو، مازابی، آینما، جغین، میناب، برنطین، سرمقسم و شمیل که از ایستگاه های اصلی منطقه می باشند، برآوردی جهت متوسط آورد بلند مدت در محل هر کدام از این سدها بدست آمد. در این مطالعات متوسط آبدهی سالانه در محل سد سرنی 1.49مترمکعب بر ثانیه برآورد شده است. جهت برآورد رسوب نیز با استفاده از روش دبی ـ رسوب، رسوب ویژه 600 تن در کیلومتر مربع در سال برای سد زرانی و 500 تن در کیلومتر مربع در سال جهت سد سرنی برآورد گردید. با توجه به حساسیت شدید و ویژه مبحث سیلاب در این گزارش به روش تعدیل بارش بهرواناب و از فرمولهای SCS، Clark و Snyder بوده و با نرم افزار HMS-HEC مطالعلات جامع سیل خیزی منطقه انجام گردید که در نهایت روش SCS با الگوی بارش میناب به عنوان روش منتخب انتخاب گردید. وضعیت هیدرولوژی منطقه از نوع بارش سیلابی می باشد که از نتایج 9 ایستگاه ( ایستگاه جومحله – مازابی و ...) استفاده شده است.
هیدرولوژی
سیلاب
زمان تمرکز حوضه آبریز سد سرنی برابر 10.2 ساعت برآورد گردید. ـ پس از انتقال خطوط حوضه آبریز بر روی نقشه زمین شناسی تعیین سازندهای آن و مقدار نفوذپذیری هر سازند و با توجه به پوشش گیاهی خاک و سایر عوامل مؤثر مقدار CN در حالت مرطوب برابر با 90 و در حالت عادی CN=70 در نظر گرفته شد. ـ با توجه به زمان تمرکز حوضه آبریز مقادیر بارش با تداوم 24 ساعته استفاده شده است. ـ گام زمانی برابر یک ساعت انتخاب شده است. ـ ضریب تعدیل بارش نقطه ای به بارش در سطح حوضه برابر با 0.88 در نظر گرفته شده است. ـ توزیع زمانی بارش 24 ساعته با استفاده از داده های ایستگاه سینوپتیک میناب بدست آمد. (نزدیک ترین ایستگاه سینوپتیک منطقه به ساختگاه مورد نظر) و جهت اطمینان بیشتر الگوی بارش بر اساس ایستگاه های بندر عباس و بندر لنگه نیز بدست آمد. ـ با توجه به حساسیت شدید مبحث سیلاب این مطالعات بر اساس روش تبدیل بارش به رواناب و با استفاده از فرمولهای Snyder,Clark,SCS و با نرم افزار HEC-HMS مطالعات سیل خیزی منطقه انجام گردید که در نهایت روش SCS با الگوی بارش میناب به عنوان روش منتخب معرفی گردید. دبی سیلابهای با دوره بازگشت 20، 50، 100، 1000، 10000 و PMF به ترتیب 1176، 1482، 1713، 2480، 3240 و 4972 متر مکعب در ثانیه می باشد.
سیلاب
کیفیت آب
در مورد کیفیت شیمیایی آب رودخانه های سرنی با استفاده از پارامترهای شیمیایی ایستگاه های هیدرومتری منطقه مشخص گردید که کلاس عمومی "آ" از نظر کشاورزی در محل بین دو سد در کلاس C3S2 می باشد و از نظر شرب نیز در حد خوب و قابل قبول ارزیابی می شود.
کیفیت آب
رسوب گذاری
به لحاظ فقدان هرگونه آمار و اطلاعات از مواد رسوبي بار بستر (باركف) در محل ايستگاههاي آبسنجي مورد مطالعه براساس توصيه هاي مرجع تجربي (FAO, 1981) مقدار بار رسوبي بستر به ميزان 20 درصد كل بار معلق در نظر گرفته شده است . چنانچه ملاحظه گرديد مقدار دبي ويژه رسوب در ايستگاه شميل – شميل 729 ، در ايستگاه مازابي مازابي 594 ، در ايستگاه ميناب برنطين 524 و در ايستگاه رودان - آبنما 459 تن در كيلومتر مربع در سال بدست آمد. با توجه به نتايج بدست آمده از تحليلهاي انجام شده مقدار رسو بزايي ويژه براي ساختگاه سرني معادل 500 تن در كيلومتر مربع در نظر گرفته مي شود.
رسوب گذاری
برنامه‌ریزی منابع آب
در مطالعات مرحله اول، سد سرنی با هدف تأمین آب مورد نیاز اراضی دشت کریان راونک و نیاز شرب روستاهای میناب تا جاسک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به کیفیت مناسب آب در رودخانه سرنی به منظور تأمین نیازهای شرب و کمبود فراوان موجود در منطقه و نیز نزدیکی سد پیشنهادی به تأسیسات انتقال و مصرف شهر میناب، پس از هماهنگی با کارفرما، تصمیم گرفته شد که کل حجم تنظیمی سد سرنی پس از تأمین میزان رهاسازی لازم برای حفظ تعادل سفره پایین دست، به نیاز شرب تخصیص یابد.
مطالعات منابع آب در مرحله دوم با هدف برنامه ریزی به منظور تأمین نیاز شرب منطقه تا حد ممکن با درصد قابل قبول و حفظ تعادل سفره زیرزمینی به منظور تأمین حقابه های موجود از منابع زیرزمینی انجام گرفته است.
تنظیم سالیانه به مقدار 19Mm3 برای شرب و به مقدار  9Mm3 برای تغذیه سفره آب زیرزمینی پایین دست و زیست محیطی
برنامه ریزی منابع آب
زمین شناسی
از دیدگاه زمین شناسی ایران، منطقه مورد مطالعه در حاشیه غربی زون ساختاری مکران و در مجاورت جنوب شرق زون ساختاری زاگرس و در منطقه مکران ساحلی قرار گرفته است.
لیتولوژی حاکم در محدوده حوضه آبریز سد سرنی عمدتاً از شیل، ماسه سنگ، گلسنگ، سیلیت استون همراه با کمی گچ در متن آنها تشکیل شده است و حدوداً بیش از 85 الی 90 درصد حوزه را پوشش می دهند. این سنگها با توجه به خصوصیات مواد متشکله از نفوذ پذیری کم برخوردار بوده و نقشی در ذخیره سازی ریزش های جوی ندارند و از نظر رسوب خیزی و فرسایش پذیری در مرتبه بالایی قرار دارند. سنگهای کنگلومرا ماسه سنگ قرمز و آهکهای ماسیو کریستالیزه که عمدتاً به صورت بلوک های بزرگ و کوچک در متن آمیزه های رنگین رخنمون دارد از نفوذ پذیری کم تا متوسط و فرسایش پذیری کم برخوردارند. رسوبات درشت دانه عهد حاضر حاصل از فرسایش سنگها بوده که با توجه به گسترش کمی که دارند از نفوذپذیری و فرسایش پذیری بالا برخوردار بوده ولی بواسطه ضخامت کم آن پتانسیل مناسبی جهت ذخیره آبهای نفوذی ندارد.
 
زمین شناسی
لرزه خیزی
بررسی حاضر به منظور دستیابی به میزان خطر زمین لرزه ـ گسلش گستره مطالعاتی ساختگاه سد سرنی صورت گرفته است. مرکز پهنه مورد اشاره در طول جغرافیایی 57.31 شرقی و عرض جغرافیایی26.82 شمالی قرار گرفته است. پهنه مورد مطالعه لرزه زمینساخت به نحوی انتخاب شده است که راستای گسلهای بنیادی و کواترنر و پهنه های مهلرزه ای مخرب تاریخی و سده بیستم را شامل گردد. در این مطالعات سعی گردید تا با بهره گیری از مطالعات انجام شده در این ناحیه، اطلاعات مهم در مورد پهنه های مهلرزه ای و همچنین روندهای اصلی لرزه زمینساختی در این مطالعات گنجانده شود. بر اساس مطالعات زمین شناسی، زمینساختی و نوزمینساختی و لرزه زمینساختی سعی گردید چشمه های زمین لرزه ای از یک سو و از سوی دیگر هندسه گسلها و ساز و کار گسلش آنها جهت رسیدن به مدل لرزه زمینساختی منطقه مشخص گردد. جهت رسیدن به پارامترهای لرزه خیزی، دوره بازگشت و احتمال رویداد زمین لرزه ای بر حسب بزرگای آنها داده های مربوط به زمین لرزه های رویداده در گستره طرح به صورت شعاعی مورد پردازش قرار گرفت. بدیهی است پارامترهای فوق در تکمیل خطر لرزه ای به پهنه های لرزه زا نسبت داده شده اند. برای رسیدن به بیشینه پارامترهای جنبش نیرومند زمین از روش های تعیینی و احتمالی با بکارگیری چشمه های نقطه ای لرزه زا و مدل خطی چشمه های لرزه زا استفاده شد. مهمترين گسل منطقه، گسل زندان ميباشد كه از نزديكي ساختگاه ميگذرد ، اين گسل با راستايي بطور متوسط حدود N160 و شيبي تند به سمت شمال شرق و نزديك به قائم، حاشيه غربي زون ساختاري مكران را شكل داده است. و احتمالاً يك گسل ترانسفورم است كه پايانه شمال غربي آن به تراست زاگرس، سر جنوب شرقي آن به زون فرورانش عمان متصل مي باشد .بدين ترتيب طول اين گسل احتمالاً بيش از آنچه كه در نقش ههاي زمين شناسي موجود حدود 250 كيلومتر نشان داده شده ميباشد. مكانيزم فعلي آن با توجه به راستاي فشارش حاكم، شمال شرق به جنوب غرب بصورت معكوس، همراه با مؤلفه راست رو ميباشد.
لرزه خیزی
مخزن سد
محل مخزن سد سرنی در اطراف روستاهای باغک و نهتان قرار می گیرد. بر اساس تقسیمات سیاسی روستاهای باغک و تهتان در استان هرمزگان، شهرستان میناب، بخش مرکزی و دهستان کریان قرار دارند.

مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
حجم کل مخزن:

61mm3

تراز حداقل آب:

120m

حجم مفید مخزن:

48.4mm3

تراز حداکثر آب:

145.9m

تراز نرمال آب:

140m

تراز رسوب:

108.75m

مخزن سد

بازدید: