سال 1398، سال رونق تولید

Dam and hydro-power generation plant scientific and technical terms & vocabulary & definitions

 

واژگان جامع سد و نیروگاه با بیش از 5000 واژه و معنای توصیفی

 

برگرداننده و گردآورنده: سعادت صادقی

(حقوق معنوی این اثر متعلق به پدید آورنده آن می‌باشد.)

 

هدف از ترجمه، گردآوری و تدوین این مجموعه بعنوان واژگان جامع مبحث ((سد و نیروگاه)) تهیه ماخذ و منبع فراگیر و سودمندی است که بتواند دستمایه دانش‌پژوهان، کاربران و علاقمندان و اهل فن این شاخه از علوم مهندسی واقع شده و با ارتقاء و بارورسازی سطح و زمینه واژه شناختی، آنان را از مراجعه به فرهنگ‌های متعدد بی نیاز گرداند؛ ضمن اینکه این دفتر با پردازش تشریحی و توضیحی مفاهیم و معانی بسیاری از اصطلاحات و نیز استخراج گزینه‌های معنائی ساده واژگان علمی و فنی در نوع خود کم نظیر و منحصر بفرد است. بمنظور گردآوری این اثر متجاوز از60 واژه نامه علمی و فنی، فرهنگنامه، مجله، کتب درسی دانشگاهی، متون استاندارد و دستورالعمل های بهره‌برداری و نگهداری به زبان‌های فارسی و انگلیسی و اندوخته های شخصی در ((برابر گزینی)) مدخل‌ها و واژگان علمی و فنی مورد مراجعه و سود جویی قرار گرفته است.

 

بانک واژگان

کلمات انگلیسی
کلمات فارسی

فرونشستن
فرساب ، یخ کاست
تراز نابهنجار آب
بالای سطح دریا
سایش  - خراش - سائیدگی
مقاو مت به سایش ، مقاومت سایشی ، تاب سایشی
ساینده - ماده ساینده - تراشنده - سایا
مته سایشی
قطع ناگهانی - انتزاع- تند بر آماسیده - برآمدگی موضعی- برآمدگی تند - بر آمدگی ناگهانی
سال پر آبی -ترسالی -سال خیس(آبسال)(سال با بیشترین آب جاری ) : سالی است فرضی که در آن میزان آب (رودخانه ها و آبراهه ها ) از مقادیر وابسته به سال میانگین فرضی که بر پایه آمار تعیین شده است ، بیشتر می باشد.
موج ناگهانی
جذب - جذب ( عمقی  )
چاه آبکش
تکیه گاه - پایه کناری - دیواره کناری نگهدارنده سد - نیم پایه (در پل سازی)- پشت بند دیوار- بست دیوار -اتصال
پایه جناحی - پایه حایل - پایه جانبی
آرایش برگ کنگری
استخر نهشت - استخر ته نشینی - شتاب دهنده - افزایش دهنده - رشد کننده
تسریع کننده ، تند گیر کننده، تند کننده
بیشینه زمین لرزه طرح
نمودار شتاب ، نوار زلزله سنجی
شتاب سنج
آزمونهای تایید حدود ضمانت شده توربین : این آزمونها جهت تعیین پارامترها و محدوده های ضمانت شده توربین ساخته شده می باشد که باید بر اساس مشخصات فنی قرارداد ویا استاندارد IEC-41  انجام گیرد . اندازه گیری و محاسبه این پارامترها و محدوده های ضمانت شده که توسط
دریچه بازدید
شیب راهه دسترسی- راه دسترسی شیبدار
جاده دسترسی- راه دسترسی
چاه دستیابی
تونل دسترسی
محلهای قابل دسترسی - محوطه های کار قابل دسترس
هوای محبوس ( بتن)
خطای تصادفی ( نقشه برداری )
به هم پیوستگی ،عمل رسوب، تجمع ذرات، جمع شدگی ، چسبندگی، نمو
افزایش - نمو -رشد
توربین کنشگر - توربین ضربه ای : واژه عمومی برای توربین هایی که فواره آب ، تحت فشار جو آزادانه به چرخ دوار توربین برخورد می کند  . جریان آب ورودی به واحد دوار دارای انرژی پتانسیل بصورت فشار افزوده شده نبوده ولیکن کل مقدار انرژی آن بصورت جنبشی چهره مینماید
گنجایش موثر - گنجایش مفید
رانش محرک خاک ،فشار عامل  خاک، فشار فعال خاک، رانش مو’ثر خاک
عملگر
مته ساچمه ای
حفاری با مته ساچمه ای
راهرو دسترسی - مدخل - راهرو - تونل دسترسی
توربین با پره های قابل تنظیم : یک توربین واکنشگر جریان محوری با پره های تنظیم پذیر چرخ دوارکه اساسا" تحت فرازه های پائین کار میکند . این نوع توربین را توربین کاپلان  .Kaplan turbine گویند ،
جذب  - جذب ( سطحی )
جابجایی افقی
شیب وارو - شیب معکوس
بادی
ماسه بادی
خاک باد رفتی
هوا دادن
بتن اسفنجی ،بتن هواداده ،بتن هوادار
حوض دانه گیری هوادم
دریاچه هوادهی
هوا دهنده
هوادهی ، تهویه ، هوادادن
زهکشی تهویه ای
تانک هوادهی ، مخزن هوارسانی
هوا ده ، هوادهنده ، توری ، صافی
هوا شناسی ، جو شناسی
چگالی سنج،هوا سنج، غلظت سنج
ریزآبه
بالا  آمدن سطح آب، خیز آب، پنگاب
پشته بال شکل
مجرای خروجی
پستاب
پس لرزه
کهنگی - پیر سختی
به هم چسبیده ، جوش آتشفشانی  ، همبسته ، کلوخه ، تجمع دانه ها
انباشتگی ، تراکم
نمو رسوبی کردن
انباشتگی ، تهنشینی - آبرفت گذاری - شن گرفتگی - ماسه گرفتگی - نمو رسوبی
سنگدانه - مصالح دانه ای - دانه سنگ - شن و ماسه - دانه سنگی
آزمون ارزش سایش شن و ماسه
آزمون ارزش خرد شوندگی شن و ماسه
آزمون ارزش ضربه ای شن و ماسه
درگیری سنگدانه ها - درهم قفلی دانه ای - قفل و بست سنگدانه ها
سطح کلی تیرکهای مشبک - سطح کلی شبکه فلزی - وسعت سطح کلی تماس تیرکها و یا حایلهای یک سازه توری شکل و یا مشبک - سطح رویهمرفته دربرگیرنده تماس تیرکهاو یاحایلهای یک ساختار شبکه ای .
تراکم - تجمع - انبوهش
مهاجم ، متجاوز
خورنده
خورندگی - میزان خورندگی - شدت خورندگی
آزمون فرسایش
هم زنش - همزدن
بهمزن ، همزن
تانک همزندار - مخزن همزنش
کامیون  همزن
ورود هوا  - دمش هوا
سیستمی که به نواحی خاصی از ماشینهای آبی هوا تزریق می کند تا تغییرات فشار واثرات فشار واثرات کاویتاسیون را کاهش دهد.
دمنده هوا
بتن  پاشیدنی
آجر متخلخل ، آجر هواکش
جریان هوا
دبی هوای مورد نیاز - میزان جریان هوای مورد نیاز
سیستم فشرده کردن آب توسط هوا : سیستمی که به نواحی خاصی هوا تزریق می کند تا آب زیر چرخ دوار توربین را تحت فشار قرار دهد.
مته هوایی
بالا رسان هوایی
بتن با حباب هوا ، بتن متخلخل ، بتن هوا داده شده
حباب زا
ماده محبوس کننده هوا - ماده حباب ساز - ماده هوازا - هواده - هوادهنده
سیمان هوازا - سیمان حباب زا
ساز و کار هوادهی
دربرگیری هوا ، ایجاد هوا
پیستوله بادی ، رنگ پاش ، بتن پاش
« 1 2 3 4 ... 5 53 » صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 27821-021
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل :