پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

طرح‌های برق‌آبی بزرگ

در حال بهره‌برداری

  کارون3

  کارون4

  کرخه

  گتوند

  مسجدسلیمان

در حال اجرا

  بختیاری

  پارسیان

  چم‌شیر

  خرسان3

  راه‌های جایگزین و جابجایی خطوط نفت و گاز کارون3و4

  رودبار ‌لرستان

  زهکشی چم‌شیر

  سرنی

  سیاه ‌‌بیشه

  سیمره

  کارون2

  نمک زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران

مطالعاتی

  حوضه ارس

  حوضه دز

  حوضه زهره-هنیجان

  حوضه شمال

  حوضه قزل اوزن

  حوضه کارون

  حوضه کرخه

طرح‌های برق‌آبی
متوسط و کوچک

 در حال بهره‌برداری

 در حال اجرا

 آماده اجرا

 آماده سرمایه گذاری

نسخه RSS
اسامی زیر جزء مشاوران اصلی شرکت توسعه منابع  آب و نیروی ایران به شمار می آیند. فهرست کلیه مشاورانی که با این شرکت همکاری می‌کنند نیز از طریق  این سایت قابل دسترس می‌باشد.
طرح سد و نیروگاه کارون 3اجرای تونل انحراف C3
طرح سد و نیروگاه کارون 3اجرای عملیات ساخت بدنه و سرریز
معاونت فنی و طرح‌های توسعهحفرکالریهای اکتشافی، احداث راه دسترسی و ساخت انبار جهت طرح سد و نیروگاه بختیاری
طرح سد و نیروگاه رودبار لرستاناحداث تونل دسترسی T1 و کمپهای اداری و مسکونی
طرح سد و نیروگاه رودبار لرستانعملیات ژئوفیزیک
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات ژئوفیزیک ساختگاه سد و نیروگاه پاعلم
طرح سد و نیروگاه خرسان 3خدمات مهندسی ژئوتکنیک
طرح سد و نیروگاه بختیاریعملیات ژئوتکنیک تزریق آزمایشی سیمان
معاونت فنی و طرح‌های توسعهحفر گالری‌های اکتشافی و راه دسترسی در طرح خرسان 1
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در طرح خرسان 1
طرح سد و نیروگاه بختیاریخدمات مهندسی ژئوتکنیک، مقاومت مصالح، حفاری گالری‌های اکتشافی، آزمایش‌های صحرایی و مکانیک سنگ
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح( سد و نیروگاه بازفت)
طرح سد و نیروگاه کارون 4خدمات مهندسی مطالعات ژئوفیزیک به روش توموگرافی کوله چپ
طرح سد و نیروگاه چم‍‌شیرپيمانكار سيويل
طرح سد و نیروگاه کارون 3فعالیت‌های ساختمانی و نصب تجهیرات راه‌اندازی
طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمانمدیریت طراحی،ساخت وتامین ونصب تجهیزات نیروگاهی
طرح سد و نیروگاه کارون 4خرید توربین ومتعلقات آن و نظارت و نصب و راه‌اندازی آن
طرح سد و نیروگاه گتوندتامین 4 دستگاه ژنراتورو سوئیچ گیر ژنراتور
طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمانطراحی، ساخت، نصب وآموزش تجهیزات طرح توسعه
طرح سد و نیروگاه کارون 4خرید تجهیزات، مدیریت پروژه و عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه
طرح سد و نیروگاه گتوندخرید تجهیزات، مدیریت پروژه و عملیات نصب تجهیزات کمکی و اصلی نیروگاه
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکخرید تجهیزات، مدیریت پروژه و عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه کوهرنگ
طرح سد و نیروگاه کرخهنصب تجهیزات نیروگاه
طرح سد و نیروگاه گتوندطراحی و تامین مواد ساخت 13دستگاه ترانسفورماتورتک فاز
طرح سد و نیروگاه گتوندحمل و نظارت بر نصب و راه‌اندازی
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکخرید تجهیزات، مدیریت پروژه و عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه 47مگاواتی لوارک
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکانجام مجموعه فعالیت‌های ساختمانی، فلزی و تاسیساتی نیروگاه 47 مگاواتی لوارک
طرح سد و نیروگاه سیاه‌بیشهاجرای مجموعه فعالیت‌های تجهیزات الکتریکی و مکانیکی طرح
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکخرید تجهیزات، مدیریت پروژه و عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه شهید رجایی
طرح سد و نیروگاه کارون 4خرید 13 دستگاه ترانسفورماتور تک فاز
طرح سد و نیروگاه سیمرهاجرای تجهیزات اصلی و کمکی نیروگاه
طرح سد و نیروگاه گتوندتامین چهار ژنراتور و سوئیچ ژنراتور
طرح سد و نیروگاه کرخهارائه خدمات مشاوره به طرح
طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمانکلیه خدمات طراحی تفصیلی و غیر از طراحی تفصیلی
طرح سد و نیروگاه کارون 4خدمات مشاوره و بازنگری فنی سدهای کارون 2 و 4
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات مشاوره و بازنگری فنی سدهای کارون 2و4
طرح سد و نیروگاه رودبار لرستانخدمات مشاوره و بازنگری فنی نیروگاه
طرح سد و نیروگاه گتوندبازنگری فنی مطالعات توجیهی طرح
طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمانخدمات مهندسی نظارت بر نصب و راه‌اندازی تجهیزات مکانیکی و برقی
خدمات مدیریت یکپارچه طرح
طرح سد و نیروگاه خرسان 3خدمات نقشه برداری
طرح سد و نیروگاه بختیاریخدمات مهندسی مطالعات تولید انرژی
عملیات نقشه برداری مسیر انتقال آب
طرح سد و نیروگاه سیمرهنقشه برداری از سرشاخه‌های کرخه
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات نقشه برداری
طرح سد و نیروگاه سیمرهنظارت کارگاهی(برعملیات ژئوتکنیک، پیش تجهیز تونل انحراف، احداث تونل انحراف، تونلهای آب بر نیروگاه و...)
طرح سد و نیروگاه کارون 4خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات نظارتی
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنظارت بر عملیات ژئوتکنیک
معاونت فنی و طرح‌های توسعهارائه خدمات مهندسی در طرح کارون 2
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات بازنگری طرح‌های جامع برق آبی کشور
طرح سد و نیروگاه کارون 3نظارت عالیه و کارگاهی
طرح سد و نیروگاه کارون 4تهیه نقشه توپوگرافی
طرح سد و نیروگاه کارون 4محاسبات حداکثر بارندگی
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات نظارتی بر طرح سد و نیروگاه پاعلم
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنظارت کارگاهی بر طرح سد و نیروگاه سازبن
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات نقشه‌برداری در طرح سد و نیروگاه سازبن
طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمانخدمات میکروژئودزی سد و نیروگاه جریانی گدارلندر
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنظارت بر عملیات اکتشافی در طرح سد و نیروگاه پاعلم
طرح سد و نیروگاه بختیاریطراحی مهندسی راه دسترسی
طرح سد و نیروگاه خرسان 3ارائه خدمات مهندسی
طرح سد و نیروگاه کارون 3عملیات میکروژئودزی
طرح سد و نیروگاه بختیاریعملیات نقشه برداری
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات مهندسی مطالعات مرحله اول
معاونت فنی و طرح‌های توسعهعملیات نقشه برداری محور 8
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات مرحله اول در طرح خرسان 2
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات مرحله اول طرح مطالعاتی سد و نیروگاه کوران - بوزان
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات مرحله اول طرح گرماب(پیش توجیهی)
طرح سد و نیروگاه رودبار لرستانعملیات نقشه برداری تکمیلی
طرح سد و نیروگاه خرسان 3نظارت بر عملیات ژئوتکنیک
طرح سد و نیروگاه کارون 4پیاده‌سازی مسیر راه دسترسی بلوط بلند
طرح سد و نیروگاه کارون 4انجام عملیات نقشه برداری تکمیلی
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات حداکثر سیلاب محتمل و pmp , pmf
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات مهندسی مطالعات مرحله اول(سد و نیروگاه تنگ معشوره)
طرح سد و نیروگاه بختیارینظارت بر عملیات ژئوتکنیک
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنظارت کارگاهی برعملیات ژئوتکنیک طرح خرسان 1
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات حداکثربارندگی محتمل PMP,PMF در سرشاخه‌های کارون و دز
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنظارت بر عملیات ژئوتکنیک، حفرگالری‌ها و منابع قرضه(سد و نیروگاه کوران-بوزان)
طرح سد و نیروگاه ارسخدمات مهندسی توجیهی مرحله اول
طرح سد و نیروگاه بختیاریخدمات مهندسی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی
طرح سد و نیروگاه کرخهنظارت عالیه و کارگاهی
طرح سد و نیروگاه کرخهعملیات میکروژئودزی
طرح سد و نیروگاه کرخهتهیه نقشه مقاطع عرضی مخزن سد کرخه
طرح سد و نیروگاه کارون 4نظارت عالیه و کارگاهی بر بخش وسیعی از عملیات اجرایی
طرح سد و نیروگاه گتوندعملیات میکروژئودزی
طرح سد و نیروگاه گتوندخدمات مهندسی مرحله اول، دوم و سوم طرح
طرح سد و نیروگاه سیمرهنظارت عالیه (بر کمپ پیش تجهیز تونل، تونل‌های آب بر نیروگاه و...)
طرح سد و نیروگاه سیمرهخدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم
طرح سد و نیروگاه سیمرهمطالعات pmp , pmf طرح‌های سازبن و سیمره
طرح سد و نیروگاه سیمرهنظارت عالیه و کارگاهی(خدمات مهندسی مرحله سوم)
تهیه نقشه توپوگرافی مسیر کانال طرح
معاونت فنی و طرح‌های توسعهپیش تجهیز تونل انحراف طرح سد و نیروگاه سازبن
معاونت فنی و طرح‌های توسعهتهیه نقشه جهت طرح سد و نیروگاه سازبن
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنظارت عالیه بر طرح سد و نیروگاه سازبن
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم سد و نیروگاه سازبن
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات مهندسی مطالعات ارزیابی زیست محیطی مخزن سد سازبن
طرح سد و نیروگاه ارسنظارت بر عملیات ژئوتکنیک
طرح سد و نیروگاه بختیارینظارت بر عملیات ژئوتکنیک و حفر گالری‌های اکتشافی
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنظارت بر عملیات ژئوتکنیک( سد و نیروگاه تنگ معشوره)
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک و راه دسترسی طرح سد و نیروگاه خرسان 2
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات مرحله توجیهی سد و نیروگاه خرسان 2
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنظارت بر احداث راه دسترسی و عملیات ژئوتکنیک طرح سد و نیروگاه خرسان 1
بررسی و ارزیابی و تجزیه و تحلیل گزارش سیمای طرح
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات مهندسی کالیبراسیون برآورد رسوب در حوضه کارون
معاونت فنی و طرح‌های توسعهبازنگری مطالعات شناخت و خدمات مهندسی مرحله اول طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ایلام
انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول
نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک طرح آزاد به روانسر
طرح سد و نیروگاه کارون 3خدمات مهندسی رفتارنگاری و کنترل پایداری
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات سیستمی حوضه آبریز کرخه( سد و نیروگاه تنگ معشوره)
معاونت فنی و طرح‌های توسعهانجام خدمات نقشه برداری در طرح خرسان 2
طرح سد و نیروگاه چم‍‌شیرمشاور پيمانكار سيويل
طرح‌ نمک زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران مشاور مطالعاتبازدید:
 
 
   
1385-1394© تمام حقوق معنوی مربوط به مطالب، تصاویر و اطلاعات منتشر شده در سایت و زیر سایتهای مربوط به دامنه http://Iwpco.ir متعلق به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می باشد؛ و
هر گونه دخل و تصرف ممنوع بوده و همچنین دوباره نشر فقط با ذکر منبع امکان پذیر می باشد.