پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
توپوگرافی
محدوده محل سد بر روي رودخانه شول فهليان در حدود 110 كيلومتري شمال غرب شيراز و نيز يك كيلومتري پائين دست روستاي گورك ميباشد. روستاي گورك يكي از روستاهاي بخش زياري از توابع شهرستان نورآباد ممسني است.
فاصله روستاي ياد شده از شيراز از طريق جاده آسفالته سپيدان، سه راهي هرايجان و تلمبه خانه حسني حدود 110 كيلومتر است كه نزديك به 17 كيلومتر از آن (سه راهي كوماجا تا روستاي گورك) در انتها خاكي ميباشد. فاصله روستاي گورك از شهر ممسني به حدود 50 كيلومتر ميرسد كه قريب نصف آن (از روستاي گورك تا سه راهي چاه چنار) خاكي و بقيه آن آسفالت مي باشد.
 
نام رودخانه نام سد مساحت حوضه
(کیلومتر مربع)
ارتفاع متوسط حوضه
(متر)
ارتفاع با فرکانس 50٪
(متر)
ارتفاع غالب
(متر)
شیب حوضه
(درصد)
شیب رودخانه
(درصد)
طول رودخانه
(کیلومتر)
ضریب گراویلیوس محیط حوضه
(کیلومتر)
مستطیل معادل
طول (کیلومتر) عرض (کیلومتر)
شول (فهلیان) پارسیان 1983 2129.3  10.4 1.2  76  2.1 329 151.4 13.1
توپولوژی
هواشناسی
توزیع فصلی بارش در محل سد
 
 
پارامتر بارش سالانه تابستان بهار زمستان پاییز
بارش متوسط فصلی (میلیمتر) 677 3 101.7 397.3 174.2
درصد 100 0.5 15 58.7 25.7

توزیع ماهانه بارش در محل سد:

پارامتر بارش سالانه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر
بارش متوسط ماهانه (میلیمتر) 677 0.5 2.4 0.1 1 19.3 82.3 106.1 134.9 156.3 124.7 46.3 3.2
درصد 100 0.07 0.35 0.01 0.14 2.85 12.15 15.6 19.92 23 18.41 6.83 0.47

هواشناسی منطقه
هیدرولوژی
مشخصه
ماه
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردی‌بهشت خرداد تیر اَمرداد شهریور سالانه
متوسط آورد ماهانه در محل سد
آورد به MCM 14.831 19.488 42.375 60.048 82.991 107.101 110.442 61.369 31.278 21.419 17.102 14.996 583.439
هیدرولوژی
سیلاب

نام مکان

نام رودخانه

مساحت
(KM2)

دوره بازگشت (سال)

2
5
10
20
50
100
500

1000

10000

سد پارسیان

شول (فهلیان)

1983

285

562

774

1072

1345

1561

-

2546

3715

سیلاب
کیفیت آب

جدول پارامترهاي مختلف كيفيت آب رودخانه شول(فهليان) در ايستگاه كوسنگان

پارامتر TDS
(mg/l)
EC
(میکروموس
بر سانتیمتر)
pH آنیونها (میلی اکی‌والان در لیتر) کاتیونها (میلی اکی‌والان در لیتر) نسبت جذب سدیم
(SAR)
CO3 HCO3 CL- SO4 جمع آنیونها Ca Mg Na K جمع کاتیونها
میانگین 1243 2024 7.8 0.0 2.8 13.4 3.4 19.7 4.2 2.6 12.9 0.05 19.8 6.9

کیفیت آب
رسوب گذاری

  مساحت حوضه
(KM)2
دبی ویژه رسوب
(Ton)/(km)2(Year)
تناژ رسوبی کل
(Ton/Year)
حجم رسوب
(mcm/year)
شول (فهلیان) 1983 1300 2577900 1.9
رسوب گذاری
برنامه‌ریزی منابع آب
رقوم نرمال 1470
رقوم حداقل بهره‌برداری 1460
 حجم مخزن نظیر رقوم نرمال 409 میلیون متر مکعب
حجم مخزن نظیر رقوم نرمال حداقل بهره برداری 439 میلیون متر مکعب
ظرفیت نصب 22.5 مگاوات
تعداد واحد 3 واحد
انرژی متوسط سالانه 106.9 گیگاوات ساعت در سال
جریال متوسط ورودی 445 میلیون متر مکعب
میزان تبخیر 23.5 میلیون متر مکعب در سال
هد طراحی توربین 3/134 متر
برنامه ریزی منابع آب
زمین شناسی
در حوضه آبريز رودخانه فهليان كه ساختگاه سد پارسيان (گورك) بر روي آن قرار دارد سنگهاي گوناگون متعلق به سازندهاي مختلف از دوران ميان زيستي (Mesozoic ) تا زمان حاضر رخنمون دارد. قديمترين سنگهاي شناخته شده در گستره طرح، آهك و آهكهاي دولوميتي خاكستري رنگ متعلق به گروه خامي است كه با سني معادل ژوراسيك فوقاني در قسمت شمال خاوري حوضه آبريز بصورت محدود رخنمون داشته و جوانترين سازند هاي متعلق به نهشته هاي آبرفتي عهد حاضر است كه در بستر رودخانه ها در حال تشكيل مي باشد. گستره مورد مطالعه در تقسيم بندي ساختاري-رسوبي ايران زمين در ناحيه زاگرس چين خورده قرار داشته و راستاي چين خوردگيها به تبعيت از روند عمومي زاگرس در جهت شمال باختري- جنوب خاوري است.ريخت شناسي منطقه برگرفته از واحد هاي سنگ چينه اي رخنمون يافته و نيز وضعيت زمين ساخت ناحيه ميباشد.
زمین شناسی
لرزه خیزی
محل سد و نيروگاه پارسيان در ناحيه زاگرس چين خورده قرار داشته و راستاي چين خوردگيها به تبعيت از روند عمومي زاگرس در جهت شمال باختري- جنوب خاوري است. در اين ناحيه چين خوردگي ها عموماً از نوع موازي و متحدالمركز بوده كه تناوب ستون سنگ چينه اي سازند هاي سخت و نرم(همانند سازند آسماري – پابده – سروك - گژدمي )شرايط چين خوردگي را فراهم نموده است. نزديكترين خطواره لرزه خيز به موقعيت ساختگاه سد گورك، گسله كازرون مي باشد كه از فاصله حدوداً 25 كيلومتري غرب ساختگاه با روند عمومي 350N عبور مي نمايد. در گستره حوضه آبريز رودخانه فهليان زمين لغزه هاي متعددي در ابعاد مختلف شناسايي شده است علت اصلي اكثر زمين لغزه ها مشخصه هاي ستون سنگ چينه اي سازندهاي لغزنده از جمله ضعف پايداري، عدم نفوذپذيري، شيب و امتداد لايه ها و ريختار ناحيه و بعضاً عوامل تكتونيكي و زمين ساختي مي باشد. با توجه به اهداف طرح بويژه در محدوده درياچه و ساختگاه سد، ناپايداري ها بررسي و جهت حذف مخاطرات احتمالي تمهيداتي منظور گرديده است. درمحدوده ساختگاه هاي سدگسلهايFU (بالادست ساختگاه) و FD (پايين دست ساختگاه) و 1F به عنوان گسل هاي محلي شناسايي شده است.
لرزه خیزی
مخزن سد
 
تراز نرمال سطح آب مخزن 1470 متر از سطح دریا
حجم مخزن در تراز نرمال 439 میلیون متر مکعب
تراز حداقل سطح آب بهره برداری 1460 متر از سطح دریا
مخزن سد

بازدید: