پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران > بانک واژگان  

بانک واژگان

طرح‌های برق‌آبی بزرگ

در حال بهره‌برداری

  کارون3

  کارون4

  کرخه

  گتوند

  مسجدسلیمان

در حال اجرا

  بختیاری

  پارسیان

  چم‌شیر

  خرسان3

  راه‌های جایگزین و جابجایی خطوط نفت و گاز کارون3و4

  رودبار ‌لرستان

  زهکشی چم‌شیر

  سرنی

  سیاه ‌‌بیشه

  سیمره

  کارون2

  نمک زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران

مطالعاتی

  حوضه ارس

  حوضه دز

  حوضه زهره-هنیجان

  حوضه شمال

  حوضه قزل اوزن

  حوضه کارون

  حوضه کرخه

طرح‌های برق‌آبی
متوسط و کوچک

 در حال بهره‌برداری

 در حال اجرا

 آماده اجرا

 آماده سرمایه گذاری

نسخه RSS
Modify settings and columns
  
نما: 
ترتیب بر اساس ضمیمه‌هابرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
کلمات فارسیفیلتر
early stiffening
گیرش پیشرس (بتن ، ملات)
early strength
مقاومت اولیه
earth auger، earth drill
مته پیچواره (خاک)
earth borer
مته حفاری ، مته چال زنی
earth dyke
بند خاکی - پشته خاکی
earth embankment
خاکریز  - سد خاکی
earth fall
ریزش خاک
earth fill
خاکریز
earth filling
خاکریزی
earth flow
جریان خاک - روانه گل
earth load
رانش خاک - فشار جانبی خاک
earth mover
بولدوزر ، گودبردار
earth moving
جابجایی خاک  ، حمل خاک ، خاکبرداری
earth pressure
فشار خاک - رانش خاک
earth pressure cell
سلول اندازه گیری فشار خاک
earth pressure cells cluster
گروه سلولهای فشار سنج
earth retaining wall
دیوار پشت بند - دیوار نگهبان
earthfill cofferdam
فرازبند خاکی
earthfill dam
سد خاکی
earthing
اتصال به زمین - زمینگیر کردن
earthing system
سیستم اتصال زمین - سیستم ( زمین ارتباصی)
earthware pipe
عملیات خاکی ، عملیات خاکبرداری ، خاکبرداری و خاکریزی
earthworks
عملیات خاکی ، عملیات خاکبرداری ، خاکبرداری و خاکریزی
easy flow
روانرو
eaves
لبه بام - گوشه پایین بام - تیر نشیب
eaves channel،eaves trough، gutter
آبرو شیروانی - آبرو لبه بام
eaves gutter
ناودان بام - ناودان باران
ebb (ebb-tide)
فروکش دریا  - پسکشند دریا
ebb current
جریان فرو کشی
eccentric
ناهم مرکز ، خارج از مرکز
eccentricity
ناهم مرکزیت ، عدم تقارن
echo sounding
عمق یابی باز آوایی
economic energy potential
انرژی نهفته با صرفه- انرژی پتانسیل اقتصادی : نیروی نهفته در آب است که در شرایط معینی از دیدگاه اقتصادی قابل بهره برداری باشد.
eddy
گردابی - جریان تلاطمی - گرد باد - حرکت نامنظم
eddy current
جریان گردابی
eddy loss
افت گردابی
effective area
سطح موثر
effective fetch
فاصله رفت و برگشت موثر
effective grain diameter
قطر موثر دانه
effective head ( net head )=Hn
ارتفاع موثر ، فرازه موثر ، فرازه خالص : فرازه ناخالص  منهای تمامی افتهای هیدرولیکی باستثناء افتهای قابل شارژ در توربین را گویند. فرازه خالص ارتفاع در دسترس و واقعی برای عملکرد توربین است. اتلافات تونل قدرت و تاسیسات آبگیر در فرازه خالص موثر بوده و سبب کاه
effective normal stress
تنش قائم موثر
effective overburden pressure
فشار روباره موثر- فشار موثر روبار
effective porosity
تخلخل موثر
effective rack or screen cross section net - rack
مقطع موثر شبکه یا مقطع شبکه : سطح آزاد کل یعنی مجموع تمامی فواصل یا مساحت تمامی سوراخهای  میان شبکه و یا تیرکهای شبکه را می نامند .
effective slenderness
لاغری موثر
effective strength
مقاومت موثر
effective unbraced column length
طول موثر آزاد ستون
efficiency
بازده - راندمان
effluent stream
جویبار زاینده - آبراهه زاینده
effluent stream،gaining stream
جویبار زاینده - آبراهه زاینده
effluents
برون ریزی ، فاضلاب خروجی - فاضلاب - ریزآبه
ejection effect
اثر جهش : اثر ی که سطح پایاب را بالاتر از فرازه (هد) پشت توربین می برد .
ejector، ejector pump
افشانک
elastic buckling
کمانش ارتجاعی
elastic collision
برخورد کشسان
elastic constants
ثوابت کشسانی
elastic deflection
تغییر شکل الاستیک
elastic limit
حد کشسانی
elastic rebound
برگشت ارتجاعی - بازگشت ارتجاعی
elastic rebound theory
نظریه بازگشت کشسان
elastic resilience
فنریت ارتجاعی
elastic restraint
گیرداری ارتجاعی - گیر داری الاستیک
elastic state
حالت کشسان
elasticity
کشسانی _ کشسانش - ارتجاعی
elasto plastic
کشسانی- خمیری
elephant trunk
خرطومی
elevated reservoir
منبع بلند
elevated tank
منبع هوایی - برج آب
elevation
تراز ، رقوم ، سطح
elevation head
بار ارتفاع ، فرازه ارتفاعی
elongation
تغییر طول نسبی ( در کشش ) - کرنش کششی
elutriation
خاکشویی - دانه بندی آبی
embankment
خاکریزی - پشته - خاکریز
embankment dam
سد خاکی
embankment wall
دیوار پای خاکریز
embedded
مدفون - غرقه
embedded parts
قطعات مدفون
embedded parts / members
اعضا یا قطعات مدفون
embossing
کفر اژ- قالببندی
emergency gate
دریچه اضطراری: دستگاهی است که در کنار شیر اصلی بهره برداری جای  می گیرد و هنگامی که شیر اصلی نتواند عمل کند ، به کار گرفته می شود.
emergency spillway
سرریز اضطراری
emery
سنگ سمباده
emery cloth، sandpaper
کاغذ سمباده
end bearing pile
شمع اتکایی - شمع ستونی
end of backwater (end of upstream reach، end of reservoir pool)
انتهای برگشتاب - انتهای پنگاب ( انتهای دسترسی به جریان بالا دست ، انتهای دریاچه مخزن ) : نقطه گذر یا نقطه اتصال است که در آن نقطه ، آبراهه ها آغاز به پر کردن مخزن می نمایند.
end sill
آب پایه انتهایی
energizing (the generator)
تحریک سازی - برقدار سازی : تحریک سازی ژنراتور مشتمل بر  رساندن سرعت ان به مرز سرعت اسمی از طریق فعال سازی فرایند تحریک با  GCB باز میباشد.
energy absorbed by storage pumping (energy absorbed by pumping)
مصرف انرژی به هنگام کار تلمبه ذخیره ساز-  انرژی جذب شده هنگام کار تلمبه : انرژی مصرفی موتور تلمبه به هنگام بالا بردن و ریختن آب به درون مخزن یا دریاچه بالایی به منظو ر تولید برق می باشد . این مورد می بایست شامل انرژی مصرفی تجهیزات کمکی و تلفات در هنگام تل
energy capability factor
ضریب قابلیت تولید انرژی - ضریب تولید : در یک دور معین ، از تقسیم قابلیت تولید انرژی از یک حوزه آبریز به قابلیت تولید انرژی میانگین در همان ناحیه بدست می آید ، به شرط آنکه هر دو مقدار به یک دوره زمانی و به یک نیروگاه مربوط باشد.
energy capability of a hydro electric power station
قابلیت تولید انرژی در یک نیروگاه برقابی : بیشترین مقدار برقی است که یک جریان تجمعی تصحیح و ثبت شده در طی یک دوره فرضی اجازه خواهد داد تا در بهترین شرایط طی همان دوره ، تولید گردد .
energy capability of a pumped storage station during turbine operation
قابلیت تولید انرژی در یک تاسیسات تلمبه ذخیره ای در دوران بهره برداری از توربین : انرژی الکتریکی تولیدی توسط توربینهاست هنگامی که مخازن آب انباشت آنها در آغاز بهره برداری از توربینها پر باشند .
energy capability of a reservoir(equivalent electrical energy capacity of a reservoir)
قابلیت تولید انرژی از یک مخزن ( گنجایش انرژی الکتریکی معادل در یک مخزن ) : مقدار الکتریسیته ای است که می تواند از خود نیروگاه سد وبه طور کلی از نیروگاههای موجود در پایین دست سد ، در صورت تخلیه کامل " حجم آب مفید " آن تولید شود ، با این فرض که ورودیهای طبی
energy dissipator
تلف کننده انرژی ( حوضچه آرامش ) میراننده انرژی ، میرایشگر انرژی
energy dissipator device
حوضچه آرامش یا سیستم کاهنده انرژی
energy grade line
خط تراز انرژی (هیدرولیک)
engineering geology'
زمین شناسی مهندسی
entrance
ورودی
entrance gallery
گالری دستیابی - دالان یا راهروی دستیابی
entrance loss coefficient
ضریب افت دهانه
entrance losses
افت ورودی ، افت در مدخل
1 - 100 بعدی
بازدید:
 
 
   
1385-1394© تمام حقوق معنوی مربوط به مطالب، تصاویر و اطلاعات منتشر شده در سایت و زیر سایتهای مربوط به دامنه http://Iwpco.ir متعلق به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می باشد؛ و
هر گونه دخل و تصرف ممنوع بوده و همچنین دوباره نشر فقط با ذکر منبع امکان پذیر می باشد.