پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:اطلاعات پایه
توپوگرافی
طول رودخانه اصلی بیش از 300 کیلومتر و سد بختیاری دارای آبریزی به مساحت 6388 کیلومتر مربع می‌باشد.
 
مشخصه
مقدار
مساحت حوضه
6388 کیلومترمربع
ارتفاع متوسط حوضه
2212 متر
شیب حوضه
35درصد
شیب متوسط رودخانه 0.65درصد
طول رودخانه اصلی 300 کیلومتر
توپولوژی
هواشناسی
 
مشخصه
مقدار
متوسط بارش سالانه حوضه
1117 میلی‌متر
متوسط تبخیر از مخزن
1780 میلی‌متر
متوسط دمای سالانه ساختگاه
21.2 درجه سانتیگراد
حداکثر بارش محتمل (PMP) 144 میلی‌متر

در محدوده حوضه آبریز رودخانه بختیاری حدود 5 ایستگاه هواشناسی قراردارد که هرچند کیفیت بهره برداری آنها یکسان نبوده است، لکن مجموعاً وضعیت ایستگاه‌ها مناسب ارزیابی می‌شود.

هواشناسی منطقه
هیدرولوژی
ایستگاه‌های منطقه مورد مطالعه شامل تله زنگ دز، تنگ پنج سزار و تنگ پنج بختیاری، سپید دشت سزار ، زاز، زرد فهره ، قلیان و کاظم آباد کاکلستان می‌باشد.
 
مشخصه
مقدار
مساحت حوضه آبریز
6388 کیلومتر مربع
زمان تمرکز
35 ساعت
شیب متوسط رودخانه
0.65درصد
آبدهی متوسط در ایستگاه تنگ پنج 137.1 متر مکعب
هیدرولوژی
سیلاب
با توجه به اطلاعات موجود حاصل از سیلاب‌های رخ داده، غالب این سیلاب‌ها در فصل پاییز و بهار روی می‌دهد، بزرگترین سیلاب مشاهده شده در رودخانه بختیاری با دبی 4988 مترمکعب بر ثانیه در طول دوره آماری در آذر 1373 به وقوع پیوسته است . آورد سیلاب‌های با دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر ارائه شده است:
 

دوره بازگشت (سال)

5
25
100
1000
10000

دبی پیک (مترمکعب بر ثانیه)

2489
3910
5043
6857

8641

PMF طرح12400 مترمکعب بر ثانیه برآورد شده است.
سیلاب
کیفیت آب
کیفیت آب رودخانه بختیاری با EC و TDS به ترتیب 1090 و 680mg/L برای شرب و کشاورزی مناسب تشخیص داده شده است.
کیفیت آب
رسوب گذاری
حجم رسوب سالانه ساختگاه 9 میلیون متر مکعب برآورده شده است.
رسوب گذاری
برنامه‌ریزی منابع آب
 
مشخصه
مقدار
واحد
رقوم نرمال
835
masl
رقوم حداقل
790
masl
حجم حداقل مخزن
2913
mmm
حجم مخزن در رقوم نرمال 5159 mmm
حجم مفید مخزن 2246 mmm
حجم آورد سالانه 4323 mmm
حجم تنظیم آْب 3688 mmm
ضریب کارکردمطمئن 21 %
ظرفیت نصب نیروگاه 1500 Mw
انرژی سالانه اولیه 2368 GWH
انرژی سالانه ثانویه 617 GWH
راندمان 92 %
برنامه ریزی منابع آب
زمین شناسی
ساختگاه سد بطور عمده بر روی سازند آهک سیلیسی سروک قرار گرفته و بر اساس ضخامت لایه‌ها و نحوه رخنمون ترکیبات سیلیسی به هفت زیر واحد Sv1 تا Sv7 تقسیم شده است. از مهمترین ساختارهای زمین‌شناسی می‌توان به تاقدیس گیریوه و تاقدیس سیاهکوه (که محور سد به موازات محور این چین‌ها قرار خواهد گرفت)، تراست F1-F3 و گسل جوانتر F2، کینک باندها، چین‌های جناغی و چهار سیستم درزه در محل ساختگاه اشاره کرد. شیب و جهت شیب لایه‌بندی بطور عموم در محل پایین دست محور طاقدیس، N215/75 و در بالادست آن بصورت N035/50 بدست آمده است. مسئله بررسی‌های پایداری شیب در وضعیت فعلی در محل محور و سازه‌های جانبی مشکل ساز نبوده و تکیه‌گاه‌ها از دید مخاطرات زمین لغزه در وضعیت پایدار می‌باشند.
زمین شناسی
لرزه خیزی
پارامترهای لرزه خیزی سد بختیاری با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری منظقه و رفتار کلی زاگرس مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش‌های قطعی (DETERMINISTIC) و احتمالی(PROBABILISTIC) مقدار بیشینه شتاب افق زمین برای دوره بازگشت 50 ساله (0.15g (CE و 145 ساله (0.23g (OBE و 475ساله (0.32g (DBE و2000ساله (0.45g (MDE و حداکثر زمین لرزه پذیرفتنی(MDE)، برای گسل F3، برابر0.55g ، معادل شتاب قائم (0.429) می‌باشد.
لرزه خیزی
مخزن سد

مشخصه
مقدار
حجم کل مخزن:
5200 میلیون متر مکعب
حجم مفید مخزن:
2246 میلیون متر مکعب
تراز نرمال آب:
835 متر از سطح دریا
تراز حداقل آب: 790
تراز حداکثر آب: 840
مخزن سد

بازدید: